تازه های کتابخانه

عصر ارتباط [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: شمیرانی، علی؛
 • ناشر: تهران: [بی‌نا]، ۱۳۸۱ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فناوری ارتباطات -- نشریات ادواری

اطلاعات بورس

 • سردبیر: رنجبر، بهزاد؛
 • ناشر: تهران: [شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه]، ۱۳۹۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; بورس -- ایران

آشپزباشی [پیایند: مجله]

 • سردبیر: پور‌یامین؛
 • ناشر: تهران: بنیاد رسالت، 1385-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آشپزی -- نشریات ادواری

اطلاعات بورس

 • سردبیر: رنجبر، بهزاد؛
 • ناشر: تهران: [شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه]، ۱۳۹۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; بورس -- ایران

دنیای زنان [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: نعمتی، اصغر؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; زنان -- نشریات ادواری

چشم‌انداز ایران

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1378 -
 • موضوع: ; ایران -- نشریات ادواری -- سیاست و حکومت

اعتبار

 • سردبیر: میرحیدری، مهدی؛
 • ناشر: تهران: شرکت رواق روشن مهر، 1393-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اقتصاد -- نشریات ادواری

همشهری سرزمین من [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: مختاری، رضا؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه همشهری، ۱۳۹۰ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ایران شناسی -- نشریات ادواری

شیرازه کتاب [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: شاهمرادی، حسین؛
 • ناشر: تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، روابط عمومی، ۱۳۹۴ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کتاب -- نشریات ادواری

عصر ارتباط [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: شمیرانی، علی؛
 • ناشر: تهران: [بی‌نا]، ۱۳۸۱ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فناوری ارتباطات -- نشریات ادواری